Tích cực xây dựng trường học "Kỷ cương - Văn hóa - Chất lượng giáo dục thực chất"
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 127
  • Tất cả: 130,286
Đăng nhập

Kế hoạch Triển khai cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh trung học
NĂM HỌC 2020 – 2021

    Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hanh Quy chế thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông.
    Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường PTDT Nội Trú THCS và THPT Huyện Bắc Hà.
    Trường PTDT Nội trú THCS và THPT  Bắc Hà xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 như sau:
    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
    1. Mục đích
    - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường
    - Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống
    - Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình.
    - Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các học sinh và giáo viên trong trường và các trường khác trong tỉnh.
    2. Yêu cầu  
    -  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả giáo viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể trong trường thấy được ý nghĩa của cuộc thi, các quy định và hướng dẫn cuộc thi.                                                         
    - Tổ chức lựa chọn ý tưởng khoa học để đầu tư, phát triển thành các dự án.
    - Các tổ trưởng chuyên môn đưa nội dung cuộc thi vào trong sinh hoạt của tổ chuyên môn, tham mưu với nhà trường trong việc bố trí phân công giáo viên hướng dẫn.
    - Các giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh cần nắm vững quy chế cuộc thi và tìm hiểu các kiến thức và phương pháp nghiên cứu về lĩnh vực mình phụ trách để đảm bảo hướng dẫn học sinh có sản phẩm đạt chất lượng.
     II. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHKT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
     1. Đối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12
     2. Cách thức tổ chức
    Nghiên cứu độc lập (dự án cá nhân của 01 học sinh) hoặc nghiên cứu theo nhóm (dự án tập thể của nhóm không quá 02 học sinh).
    Mỗi giáo viên hướng dẫn không quá 02 dự án.
    3. Nội dung: Nghiên cứu 20 lĩnh vực của cuộc thi KHKT (có phụ lục kèm theo).
    4. Quy trình nghiên cứu:
    - Lựa chọn và đăng ký đề tài (gọi chung là dự án) nghiên cứu (theo mẫu).
    - Xác định quy mô, phạm vi nghiên cứu của dự án.
    - Xác định các tài liệu, các thông tin cần tập hợp để phục vụ việc nghiên cứu.
    - Lập kế hoạch thực hiện.
    - Thu thập, xử lý thông tin.
    - Thực nghiệm (nếu có).
    - Viết báo cáo thu hoạch.
    5. Sản phẩm nghiên cứu:
    - Sản phẩm của đề tài nghiên cứu có thể là một nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực của chương trình môn học hoặc giải pháp kỹ thuật, dụng cụ, máy móc phục vụ cuộc sống (gia đình, xã hội, giao thông, môi trường...)
    - Nội dung sản phẩm cần làm rõ:
    + Tên và nội dung cơ bản của đề tài, người thực hiện đề tài, lý do chọn đề tài, thời gian, địa điểm thực hiện đề tài.
    + Mô tả quá trình thực hiện đề tài: Chọn đề tài; lập kế hoạch thực hiện, thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin; trình bày kết quả.
    + Mô tả kết quả đề tài: Kết quả nghiên cứu, khảo sát hoặc giải pháp.
    + Chỉ rõ kinh nghiệm rút ra, hạn chế sau khi nghiên cứu.
    + Lưu ý sản phẩm cần bám sát các tiêu chí đánh giá của cuộc thi (có phụ lục kèm theo).
    III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
    1. Dự kiến thời gian
    Thời gian                                            Nội dung công việc

    Từ 25/8 - 5/9/2020: Câu lạc bộ Khoa học lên kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH, triển khai tới các tổ chuyên môn và học sinh trong trường.
    Ngày 19/9/2020:      Các học sinh và giáo viên nộp ý tưởng dự thi cho Câu lạc bộ Khoa học.
    Ngày 24/9/2020:      Câu lạc bộ Chấm ý tưởng lần 1
    Ngày 26/9/2020:     Câu lạc bộ Khoa học nghe học sinh thuyết trình về ý tưởng, lựa chọn ý tưởng của học sinh, phân công GV hướng dẫn.
    Ngày 1/10/2020:       Các nhóm nộp kế hoạch nghiên cứu.
    Ngày 31/10/2020:     Các nhóm báo cáo định kỳ lần thứ nhất: tiến độ thực hiện, các khó khăn cần nhà trường giúp đỡ…
    Ngày 26/11/2020:     Các nhóm báo cáo định kỳ lần thứ hai: tiến độ thực hiện, các khó khăn cần nhà trường giúp đỡ…
    Ngày 3/12/2020:       Các nhóm báo cáo định kỳ lần thứ ba: Câu lạc bộ mời các giáo viên bộ môn, phản biện cho các dự án.
    Ngày 19/12/2020:     Tổ chức cuộc thi cấp trường.
    Ngày 20/12 - 31/12/2019:    Hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ thi theo quy định của sở GD&ĐT lào Cai.
    Tháng 1/2020:                      Thi cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Lào Cai.
    2. Phân công thực hiện
    - Đối với học sinh: Mỗi lớp 3 ý tưởng NCKH thuộc 20 lĩnh vực (có danh sách kèm theo)
    - Đối với các tổ chuyên môn:
    + Tổ: KHTN: 3 sản phẩm
    + Tổ: Bộ môn chung: 2 sản phẩm
    + Tổ: KHXH: 01 sản phẩm
    + Các tổ chuyên môn họp, phân công, lập danh sách giáo viên hướng dẫn và đề tài nghiên cứu khoa học kĩ thuật năm học 2020 - 2021 trước ngày 05 tháng 9 năm 2020 cho đồng chí Phạm Huy Dũng và Phạm Xuân Thịnh.
    3. Yêu cầu
    Các đồng chí TTCM, TPCM có giáo viên được phân công tích cực hướng dẫn học sinh nghiên cứu nhằm đạt kết quả cao. Các báo cáo định kì gửi email về địa chỉ dungph-thptbacha1@laocai.edu.vn và chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu khoa học thinhpx-ptdtntbacha@laocai.edu.vn.
      Hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT cũng là một trong các hoạt động chuyên môn tương đối quan trọng của nhà trường, ý thức tham gia vào các hoạt động này cũng là một trong các tiêu chí xét thi đua giáo viên vào cuối năm học, vì vậy đề nghị các đồng chí giáo viên phát huy tinh thần tích cực, tự chủ trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu, góp phần phát triển nhà trường.
    Trường PTDT Nội Trú THCS và THPT Bắc Hà yêu cầu TTCM và giáo viên hướng dẫn nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.